Έγκριση έλαβε ο προγραμματισμός των προσλήψεων του έτους 2023, για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Ειδικότερα, εκδόθηκε εγκύκλιος, με την οποία παρέχονται οδηγίες και μεταξύ άλλων ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης για το σύνολο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Εν προκειμένω, στο μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό προσλήψεων του ως άνω προσωπικού, όσον αφορά το προσωπικό των ΟΤΑ και των ΝΠΙΔ αυτών, δεν συμπεριλαμβάνονται οι προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικούδικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση μίσθωσης έργου που αφορούν σε: α) συμβάσεις έως οκτώ (8) μηνών για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, β) προσωπικό που προσλαμβάνεται για απασχόληση έως πέντε (5) ημερομίσθια τον μήνα, γ) προσωπικό που προσλαμβάνεται δυνάμει του άρθρου 206 του ν.3584/2007 περί πρόσληψης υπαλλήλου αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, δ) προσωπικό που η δαπάνη για τις αποδοχές του βαρύνει συγχρηματοδοτούμεναπρογράμματα και προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, καθώς και προσωπικό τουοποίου η δαπάνη μισθοδοσίας καλύπτεται αποκλειστικά από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς ή ίδιους πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια ή υπό τη μορφή αντιτίμου ή λοιπών αντικαταβολών. Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Καρπενησίου βεβαιώνει ότι θα προβλεφθούν οι σχετικές πιστώσεις για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023.

Αναλυτικά οι θέσεις

Οι θέσεις έχουν ως εξής: 1.ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού μια(1) θέση με πλήρη απασχόληση διάρκειας οκτώ (8) μηνών. 2. ΠΕ Τοπογράφου Μηχανικού μια(1) θέση με πλήρη απασχόληση διάρκειας οκτώ (8) μηνών. 3. ΠΕ Ιστορικού- Αρχαιολόγου μια(1) θέση με πλήρη απασχόληση διάρκειας οκτώ (8) μηνών 4. ΤΕ Διοικητικό Προσωπικό μια(1) θέση –ΜερικήΑπασχόληση (4 Ωρών)διάρκειας οκτώ (8) μηνών. 5. ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού μια(1) θέση με πλήρη απασχόληση διάρκειας οκτώ (8) μηνών. 6. ΔΕ Χειριστών ΜΕ (τύπου JCB) δύο (2) θέσεις με πλήρη απασχόληση διάρκειας οκτώ (8) μηνών. 7. ΔΕ Βοηθού Νοσηλευτή μια(1) θέση με πλήρη απασχόληση διάρκειας οκτώ (8) μηνών. 8. ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων δέκα (10) ατόμων με πλήρη απασχόληση και πέντε (5)ατόμων με μερική απασχόληση (3 ωρών).