Κατατέθηκε ο προϋπολογισμός για το 2019 του Δήμου Αγράφων

0
2010

Στην 28η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγράφων εγκρίθηκε η από 18-12-2018 απόφαση της Επιτροπής Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων εξόδων, έτους 2019, καθώς και η υποβολή του στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. να παράσχει τη γνώμη του επ’ αυτού.
Μετά τη λήψη της γνώμης του Παρατηρητηρίου θα υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τελική ψήφιση του όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. Κάθε έτος το Δημοτικό Συμβούλιο, με απόφασή του, η οποία διαβιβάζεται στο Συμβούλιο κάθε Δημοτικής ή Τοπικής κοινότητας έως το τέλος Ιουνίου, καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων κάθε Κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος. Το Συμβούλιο της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας, το οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που καθορίστηκε σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Το σχέδιο, συνοδευμένο από αιτιολογική έκθεση, αποστέλλεται στην Οικονομική Επιτροπή έως την 20ή Ιουλίου και σε περίπτωση μη κατάρτισης ή εμπρόθεσμης υποβολής του από την κοινότητα, το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων καταρτίζεται από αυτήν.
Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από την Οικονομική Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού. Τέλος, μετά την διαλογική συζήτηση πάνω στο σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Αγράφων για το έτος 2019 που παρουσίασε ο Αντιπρόεδρος, κατά την οποία όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εξέφρασαν τις απόψεις τους δημιουργήθηκε το εξής σχέδιο:
Οι συνολικές δαπάνες του εν λόγω Δήμου αφορούσαν, έργα, αμοιβές και έξοδα προσωπικού και αιρετών, φόρους, μελέτες και έρευνες, αγορές κτιρίων, προμήθεια αναλωσίμων, λοιπά έξοδα αλλά και έξοδα όλων των υπηρεσιών του Δήμου Αγράφων που ανήλθαν στο ποσό των 12.447.325,85 ευρώ, ενώ το αποθεματικό ποσό του Δήμου ανέρχεται στα 145.585,72 ευρώ.