Καύσιμα για ένα χρόνο προμηθεύεται ο Δήμος Αγράφων.

13314

350.000 ευρώ ο προϋπολογισμός.

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό προκηρύσσει ο ∆ήµος Αγράφων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Συγκεκριμένα θα προμηθευτεί τα εξής είδη καυσίμων: Πετρέλαιο Θέρμανσης, Πετρέλαιο Κίνησης, Αμόλυβδη βενζίνη, Ελαιολιπαντικά. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ. Η δαπάνη της σύμβασης θα βαρύνει τους κωδικούς του προϋπολογισμού εξόδων των ετών 2018 και 2019 του Δήμου Αγράφων.

Η συνολική αξία της προμήθειας ανέρχεται σε 351.688,00 € άνευ ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..

Η σύμβαση καταρτίζεται με μέριμνα του κάθε φορέα που αφορά η προμήθεια. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα (1) έτος από την υπογραφή των συμφωνητικών ή έως την ανάλωση του ενδεικτικού προϋπολογισμού ή της ποσότητας των ειδών, αν αυτό συμβεί πρώτο. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Μπορεί να τροποποιηθεί ο χρόνος ισχύος της, υπό την προϋπόθεση ότι από την παράταση του χρόνου ισχύος της δεν θα προκύψει υπέρβαση των ποσοτήτων των ειδών που κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο, ούτε περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου κατά το χρόνο ισχύος της παρατάσεως με αλλαγή του συμβατικού ποσού.