Καύσιμα και λιπαντικά συνολικού προϋπολογισμού 436.000 ευρώ προμηθεύεται ο Δήμος Αγράφων

2220

Τις τρέχουσες ανάγκες του για καύσιμα και ελαιολιπαντικά επιθυμεί να καλύψει ο Δήμος Αγράφων και για τον λόγο αυτό προχώρησε σε δημοπρασία και αξιολόγηση των προσφορών που δέχτηκε, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, συνολικού προϋπολογισμού 436.093,12 ευρώ (με Φ.Π.Α.). Οι προσφορές εξετάστηκαν από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγράφων στις 31 Δεκεμβρίου 2018, ύστερα από την ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Με την 11-1-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγράφων εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ηλεκτρονικής αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης του προσωρινού μειοδότη για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ», προϋπολογισμού 429.632,72€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Ως προσωρινός ανάδοχος της συγκεκριμένης προμήθειας αναδείχθηκε η κα Γκιόλια Αθανασία – Πρατήριο Υγρών Καυσίμων, με ποσοστό έκπτωσης μηδέν τοις εκατό (0%) ευρώ, για τις ΟΜΑΔΕΣ Α, Β, Γ και για την ΟΜΑΔΑ Δ συνολική προσφερόμενη τιμή 4.664,98€, καθώς η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. Ο προσωρινός ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζονται στην διακήρυξη προκειμένου να ασκηθεί ο από το νόμο προβλεπόμενος έλεγχος, ώστε να κηρυχθεί από προσωρινός, οριστικός ανάδοχος. Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή.