Κεντρική θέρμανση αποκτά το Δημοτικό Σχολείο Δάφνης

12944

Στην προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος κεντρικής θέρμανσης στο Δημοτικό Σχολείο Δάφνης ΔΕ Βίνιανης», προχώρησε ο Δήμος Αγράφων. Το έργο ανατέθηκε στον Μπάρκα Θεόδωρο, έναντι του ποσού των 9.290,32 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%, σύνολο προσφοράς 11.520,00€.

Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, ορίζεται το διάστημα των 45 ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.