Σύντομα αναμένεται να ξεκινήσει ο διαγωνισμός με τίτλο Προμήθεια Η/Υ και συστήματος προτεραιότητας στα πλαίσιααναβάθμισης των ΚΕΠ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 50.840,00€ με ΦΠΑ.

Η Οικονομική Επιτροπή Καρπενησίου ενέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές και κατήρτισε τους όρους διακήρυξης τουανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανωτέρω προμήθεια. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία και με κριτήριοκατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά είδος στο σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας για την προμήθεια H/Y Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, εκτυπωτών, tablets και συστήματος προτεραιότητας.

Τα προς προμήθεια είδη είναι τα εξής: Ομάδα Α’: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές για το συνολικό ποσό των 24.800 ευρώ, Εκτυπωτές για το συνολικό ποσό των 12.400 ευρώ και Tablets για το συνολικό ποσό των 3.340 ευρώ. Στην Ομάδα Β’ ανήκουν οι Πλατφόρμες πακέτων λογισμικού για το ποσό των 9.300 ευρώ.

Προσφορές υποβάλλονται είτε για το σύνολο των παρακάτω ειδών είτε μεμονωμένα για ένα ή περισσότερα είδη.Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr). Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Καρπενησίου. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Καρπενησίου.