Το λάθος της διακήρυξης που απέκλεισε τον πρώτο ανάδοχο

Αλλαγή στον ανάδοχο πραγματοποιήθηκε στο έργο “Εσωτερική οδοποιία Κ. Καρπενησίου” προϋπολογισμού 520.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24% ), ύστερα από λάθος που σημειώθηκε στην περίληψη της διακήρυξης του έργου σχετικά με την εγγυητική επιστολή. Αναλυτικότερα, το εν λόγω θέμα είχε αναβληθεί και επανεξετάστηκε πάλι στις 7 Ιουνίου 2021. Ως προσωρινός ανάδοχος μετά τον ψηφιακό έλεγχο των δικαιολογητικών είχε οριστεί ο Κορέντζελος Ιωάννης με ποσοστό έκπτωσης 32%. Κατά τον έλεγχο όμως της Επιτροπής διαπιστώθηκε ότι η εγγυητική του κ. Κορέντζελου Ιωάννη είχε χρόνο ισχύος δέκα μήνες όπως εκ παραδρομής αναγράφεται στην περίληψη διακήρυξης του έργου (και όχι δέκα μήνες και τριάντα ημέρες). Συγχρόνως, η Επιτροπή, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης του πρακτικού της, επικοινώνησε με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Διαπιστώθηκε ότι όλες οι εγγυητικές επιστολές των διαγωνιζομένων είναι έγκυρες. Επειδή η υπάρχουσα αντίφαση στους  αναγραφόμενους  χρόνους  ισχύος των εγγυητικών επιστολών των εγγράφων της διακήρυξης και της περίληψης διακήρυξης οφείλεται σε πλημμέλεια της  αναθέτουσας αρχής, οπότε δεν επιτρέπεται να αποβεί εις βάρος των συμμετεχόντων γι αυτό η  επιτροπή ζήτησε από τον κ. Κορέντζελο Ιωάννη τη διόρθωση του χρόνου ισχύος της εγγυητικής. Στη συνέχεια η Επιτροπή τον ανέδειξε ως προσωρινό ανάδοχο.

Η απόφαση του ΣτΕ

Κατόπιν, όμως, όπως αναφέρεται στη «Διαύγεια» η απόφαση του ΣτΕ αναφέρει “…ότι ο διαγωνισμός διέπεται κατά πρώτον από τη διακήρυξη που αποτελεί τη βάση διενέργειας του και καθορίζει όλα τα  συμβατικά και λοιπά στοιχεία, καθώς και τη σειρά ισχύος τους. Όλα τα άλλα  στοιχεία της δημοπρασίας έπονται της διακηρύξεως κατά τη σειρά ισχύος και οι ειδικότεροι όροι τους, σε περίπτωση ασυμφωνίας δεν υπερισχύουν, ούτε μεταβάλλουν τους όρους της διακηρύξεως”. Συνεπώς “Αν υπάρχει ασυμφωνία διακήρυξης και δημοσιευομένης περίληψης υπερισχύει η διακήρυξη”. Η Επιτροπή τότε πρότεινε την απόρριψη -εισήγηση των α) από 11-8-2021 και β) από 27-8-2021 πρακτικών της επιτροπής του ανοικτού διαγωνισμού για το παραπάνω έργο και την ανακήρυξη ως προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης τον 2ο κατάσειρά συμμετέχοντα ΦΛΩΡΑΚΗΣ Ε.&  ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ. Α.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 28,77 %.