Στην προμήθεια κούνιας για Α.Μ.Ε.Α. προβαίνει ο Δήμος Καρπενησίου, ώστε να καλύψει τις ανάγκες των δημοτών που έχουν ανάγκη από την στήριξη του βοηθητικού αυτού εξοπλισμού.

Ως ανάδοχος της προμήθειας ορίζεται η εταιρεία με την επωνυμία ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗΑ.Ε.έναντι συνολικού ποσού 9.982,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίου από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη καισύμφωνα με την τεχνική έκθεση εκτέλεση της προς ανάθεση προμήθειας. Το ποσό αυτό θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2023 και συγκεκριμένα στην πίστωσημε τίτλο «Προμήθεια κούνιας για Α.Μ.Ε.Α.».