Λαογραφικό Μουσείο θα γίνει στο Τροβάτο.Ο Δήμος παραχώρησε το παλιό Δημοτικό Σχολείο στον Πολιτιστικό Εξωραϊστικό Σύλλογο του χωριού.

13391

Το ΔΣ Αγράφων εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης του τέως Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ Τροβάτου στον Πολιτιστικό – Εξωραϊστικό Σύλλογο Τροβάτου, για την ίδρυση και λειτουργία λαογραφικού μουσείου.

Η παραχώρηση θα γίνει σύμφωνα με τους κάτωθι όρους :

➢ Το παραχωρούμενο ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί ως στέγη του πολιτιστικού συλλόγου και χώρο άσκησης των καταστατικών δραστηριοτήτων του. Δεν είναι επιτρεπτή η άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων.

➢ Δεν επιτρέπεται η αλλαγή της μορφής χρήσης χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δήμου Αγράφων.

➢ Ο πολιτιστικός σύλλογος δικαιούται να διαμορφώσει και να διακοσμήσει το παραχωρούμενο ακίνητο, σύμφωνα με τις ανάγκες και την επιθυμία του, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προβεί σε ουσιώδεις μεταβολές της μορφής του ακινήτου, από τις οποίες μπορεί να θιγεί η στατικότητα και η αντοχή του κτιρίου.

➢ Οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκληθεί από τις τροποποιήσεις αυτές, βαρύνει τον πολιτιστικό σύλλογο.

➢ Μετά την λήξη της παραχώρησης, με οποιονδήποτε τρόπο και αν γίνει αυτή, ο πολιτιστικός σύλλογος υποχρεούται να αποχωρήσει από το ακίνητο και να το παραδώσει στην ίδια ακριβώς κατάσταση με αυτήν που το παρέλαβε.

➢ Ο πολιτιστικός σύλλογος είναι υποχρεωμένος να κάνει καλή χρήση του παραχωρούμενου ακινήτου, να μην προξενεί ζημίες σ’ αυτό και να επισκευάζει όσες προξενούνται από ενέργεια των μελών του.

➢ Οι δαπάνες ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και οι υπέρ τρίτων συνεισπρατόμενες με τα παραπάνω τιμολόγια εισφορές, βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον χρήστη σύλλογο. Η μη έγκαιρη πληρωμή τους συνιστά λόγο ανάκλησης της παρούσης απόφασης.

➢ Ο Σύλλογος υποχρεούται να παραδίδει στον Δήμο το Δημοτικό Σχολείο, δέκα μέρες πριν από τις εκλογές για την διεξαγωγή αυτών, κατάλληλα διαμορφωμένο.

➢ Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου δικαιούται να έχει πρόσβαση στο κτίριο, να ελέγχει την ορθή τήρηση των όρων παραχώρησης.

➢ Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσης παραχώρησης μπορεί να γίνει μόνο με νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο καθορισμός κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους, επιτρέπεται από το νόμο.

Με την από 07-06-2017 αίτησή του ο Πολιτιστικός – Εξωραϊστικός Σύλλογος Τροβάτου, με

έδρα Τροβάτο Αγράφων, αιτείται την παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου του τέως Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ Τροβάτου, για την ίδρυση και λειτουργία λαογραφικού μουσείου. Το Τοπικό Συμβούλιο Τροβάτου με το από 29-05-2018 πρακτικό, εκφέρει σύμφωνη γνώμη για την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου του τέως Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ Τροβάτου στον Πολιτιστικό – Εξωραϊστικό Σύλλογο Τροβάτου.