3 θέσεις στο Καρπενήσι

Από τις 10 Οκτωβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για την προκήρυξη που εκδόθηκε και προβλέπει την πλήρωση πεντακοσίων (500) οργανικών θέσεων του κλάδου Δικαστικής Αστυνομίας (Κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) του Αστυνομικού Τομέα της Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Συγκεκριμένα στην Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), τίθενται προς πλήρωση τριάντα (30) θέσεις. Κλάδου: ΠΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, στη Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), εβδομήντα (70) θέσεις εκ των οποίων μία (1) θέση προβλέπεται για την Ευρυτανία Κλάδου: ΤΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ και δύο(2) στη Γ’ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), τετρακόσιες (400) θέσεις. Κλάδου: ΔΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ηλεκτρονική) στο ΑΣΕΠ.

Η προκήρυξη 1ΔΑ/2023 έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης: www.ministryofjustice.gr και στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 19 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους θα υποβληθούν, ταχυδρομικά στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση.