Μέχρι την Παρασκευή οι αιτήσεις για 3 προσλήψεις στο Δήμο Καρπενησίου

2247

Ο Δήμος Καρπενησίου κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. ανακοινώνει ότι θα προσλάβει έναν (1) Εργάτη Γενικών Καθηκόντων μέχρι και πέντε ημερομίσθια για το μήνα Δεκέμβριο 2018 και 2 χειριστές μηχανημάτων δίμηνης σύμβασης.

Στην πρώτη περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας και
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις τα δικαιολογητικά είναι:

 • ∆Ε ΧΕΡΙΣΤΗΣ
 1. Αίτηση
 2. Φωτοαντίγραφο Α.∆.Τ.
 3. Αντίγραφο Άδειας µηχανοδηγού-χειριστή ΜΕ 4ης Ειδικότητας, A’ ή Β’

Οµάδας ΜΕ 4.2 του Π.∆.113/2012

 1. Άδεια Οδήγησης Αυτοκινήτου
 2. Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι α) δεν έχουν κώλυµα διορισµού σύµφωνα µε

τον δηµοσιοϋπαλληλικό κώδικα β) ότι το προηγούµενο δωδεκάµηνο

δεν απασχολήθηκαν µε δίµηνη σύµβαση µε τις διατάξεις του άρθρου

206 του Ν.3584/07 και γ) έχει µεσολαβήσει κενό χρονικό διάστηµα

τουλάχιστον 3 µηνών από τη λήξη τυχόν προηγούµενης σύµβασης µε

το ∆. Καρπενησίου.

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • ∆Ε ΧΕΡΙΣΤΗΣ ΜΕ 1
 1. Αίτηση
 2. Φωτοαντίγραφο Α.∆.Τ.
 3. Αντίγραφο Άδειας µηχανοδηγού-χειριστή ΜΕ 1ης Ειδικότητας, A’ ή Β’

Οµάδας ΜΕ 1.3 του Π.∆.113/2012

 1. Άδεια Οδήγησης Αυτοκινήτου
 2. Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι α) δεν έχουν κώλυµα διορισµού σύµφωνα µε

τον δηµοσιοϋπαλληλικό κώδικα β) ότι το προηγούµενο δωδεκάµηνο

δεν απασχολήθηκαν µε δίµηνη σύµβαση µε τις διατάξεις του άρθρου

206 του Ν.3584/07 και γ) έχει µεσολαβήσει κενό χρονικό διάστηµα

τουλάχιστον 3 µηνών από τη λήξη τυχόν προηγούµενης σύµβασης µε

το ∆. Καρπενησίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Καρπενησίου (Δ/νση: Ύδρας 6 Πρ. Ηλία Καρπενησίου) μέχρι και την Παρασκευή 7/12/2018 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.