Μέχρι 16 Ιουλίου οι προσφορές για την ασφαλτόστρωση του δρόμου Καρπενήσι – Αγ. Νικόλαος

0
2872

Μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ο Δήμαρχος Καρπενησίου, διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟ» με προϋπολογισμό 200.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ποσού για ΦΠΑ). Η συνολική αξία εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε και απρόβλεπτα ανέρχεται στο ποσό των 160.595,80 ευρώ η αναθεώρηση ανέρχεται στο ποσό των 694,52 ευρώ και ο Φ.Π.Α. στο ποσό των 38.709,68 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου www.karpenissi.gr Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22373-50084, FAX επικοινωνίας 22370-89076.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την Τρίτη 16/07/2019, Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 13:00 μ.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 22/07/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ., από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).