Την Τρίτη 24 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε δια ζώσης η 2η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπενησίου. Τέσσερα (4) ήταν τα θέματα τα οποία απασχόλησαν τα μέλη της Επιτροπής, για τα οποία κλήθηκαν να λάβουν αποφάσεις. Αυτά αφορούσαν την έγκριση του 1ου Πρακτικού επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση καιρικών συνθηκών 2022-2023» ενδεικτικού προϋπολογισμού 55.242,00€ (προσωρινός ανάδοχος), την έγκριση του 2ου Πρακτικού επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός ημιφορτηγού για τις ανάγκες του Δήμου ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.000,00€ (προσωρινός ανάδοχος), τον ορισμό μελών επιτροπών διενέργειας, αξιολόγησης και παρακολούθησης, παραλαβής υπηρεσιών (Δ/νση Διοικητικών -Οικονομικών) και τον ορισμό μελών επιτροπών διενέργειας, αξιολόγησης και παρακολούθησης, παραλαβής προμηθειών (Δ/νση Διοικητικών –Οικονομικών).