Τη μείωση των δημοτικών τελών αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγράφων στη χθεσινή της συνεδρίαση στο Κερασοχώρι.

Συγκεκριμένα, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησε στη συγκεκριμένη απόφαση, αφού έλαβε υπόψη τη σημερινή οικονομική κρίση την οποία περνά η Ελλάδα παράλληλα με την κρίση στην ενέργεια και στο πετρέλαιο, η οποία έχει χτυπήσει τα νοικοκυριά της χώρας αλλά και τους δημότες των Αγράφων, όπως αναφέρει η δημοτική αρχή.

Η Οικονομική Επιτροπή καθορίζει την μείωση στα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού για το Δήμο Αγράφων για το έτος 2022 σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα και ανά κατηγορία υπόχρεου, ως εξής:

Κατηγορίες Συντελεστής Οικιακή χρήση 1,35 € / τμ

Κοινωφελής, μη κερδοσκοπική & φιλανθρωπική χρήση 1,35 € / τμ

Άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας 1,70 € / τμ

Επίσης, ο συντελεστής φόρου των ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2022 παραμένει ως έχει και συγκεκριμένα για τους στεγασμένους χώρους σε 0,07 € ανά τμ ετησίως.

Να θυμίσουμε ότι η αντιπολίτευση στο Δήμο Αγράφων είχε προτείνει στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο τη μείωση 20% των δημοτικών τελών, αλλά την πρόταση απέρριψε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Η εισήγηση

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κ. Χρήστος Δημητρόπουλος, εισηγούμενος το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης, μεταξύ άλλων είπε τα εξής:

«Προβλέψεις εσόδων ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2022. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και ειδικότερα από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του νόμου 25/75, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθρου 185 του Ν.4555/18, οι συντελεστές του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, που καθορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 1 διακρίνονται σε γενικούς και ειδικούς συντελεστές. Οι γενικοί συντελεστές είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους, τρεις (3) κατ’ ελάχιστον και διαφοροποιούνται ανάλογα με τη χρήση κάθε ακινήτου ως εξής: α) ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία, β) ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς, γ) ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας. Πέρα των ανωτέρω γενικών συντελεστών, το δημοτικό συμβούλιο δύναται να ορίσει ειδικούς συντελεστές, ως διαβαθμίσεις των γενικών συντελεστών, για συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων, υπό την προϋπόθεση, ότι αυτό αιτιολογείται ειδικώς λόγω της επιφάνειας, της χρήσης τους ή της γεωγραφικής ζώνης στην οποία βρίσκονται ή άλλων ιδιαίτερων αντικειμενικών χαρακτηριστικών τους. Σε κάθε περίπτωση, κατά τον καθορισμό των γενικών και ειδικών συντελεστών λαμβάνονται υπόψη οι ιδιότητες των ακινήτων, όπως εμβαδό, στεγασμένο ή μη, χρόνος χρήσης, ο βαθμός κατά τον οποίο τα ακίνητα επιβαρύνουν τις παρεχόμενες από τον οικείο δήμο ανταποδοτικές υπηρεσίες, καθώς και την ευρύτερη λειτουργία αυτού. Ο εκάστοτε ανώτατος σε ύψος γενικός ή ειδικός συντελεστής δεν μπορεί να οριστεί πέραν του δεκαπλασίου του γενικού συντελεστή της κατοικίας. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 80/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2021, είχαν διαμορφωθεί ως ακολούθως:

  • Οικιακή χρήση 1,50 € / τμ
  • Επαγγελματική χρήση 1,90 € / τμ

Οι προβλεπόμενες συνολικές εισπράξεις του Δήμου Αγράφων, για το οικονομικό έτος 2022, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 630.979,66 € ισοσκελίζουν με το σύνολο των προβλεπόμενων δαπανών, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 584.832,13€. Εάν λάβουμε υπόψη τη νέα τιμολογιακή πολιτική για το έτος 2022, με την προτεινόμενη μείωση του 10%, δεν θα υπάρξει υστέρηση εσόδων διότι με τη μικρή αύξηση στα επίπεδα των προς χρέωση τ.μ. κυρίως λόγω των εντατικών ελέγχων που διενεργεί το αρμόδιο γραφείο ΤΑΠ του Γραφείου Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου, αλλά και χάρη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα δήλωσης διόρθωσης τ.μ. ακινήτων προς τους ΟΤΑ (tetragonika.govapp.gr), δεδομένα που αντισταθμίζονται από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης η οποία οδηγεί σε αυξημένες διακοπές ηλεκτροδότησης και μη δυνατότητα πληρωμής των τελών από τους παρόχους, καθώς και το σταθερό ρυθμό ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών λόγω των παγίων νομοθετικών ρυθμίσεων που οδηγούν αρκετούς πολίτες στο ταμείο του Δήμου.

Επίσης ο συντελεστής φόρου των ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2022 παραμένει ως έχει και συγκεκριμένα για τους στεγασμένους χώρους σε 0,07 € ανά τμ ετησίως. Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.25/75, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 185 του Ν.4555/18, δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης εναλλακτικών προτάσεων είτε στο στάδιο σύνταξης της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο, είτε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τη συζήτηση και ψήφιση των συντελεστών του τέλους. Οι ενδεχόμενες εναλλακτικές προτάσεις συζητούνται διακριτά, ανά γενικό ή ειδικό συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους και τίθενται σε ψηφοφορία κατ’ αντιπαράθεση. Κάθε εναλλακτική πρόταση λαμβάνει υποχρεωτικά υπόψη το σύνολο των κωδικών αριθμών εσόδων ή/και δαπανών που αφορούν στις υπηρεσίες, για τις οποίες επιβάλλεται το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, και οι οποίοι θα πρέπει να τροποποιούνται καταλλήλως, ώστε σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται η ισοσκέλιση των δαπανών με τα έσοδα».