113.000 ευρώ ο προϋπολογισμός

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την προμήθεια μηχανήματος έργου για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου , ενδεικτικού προϋπολογισμού 113.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Κριτήριο κατακύρωσης: ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει την βέλτιστη σχέση κόστους – ποιότητας.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο χρόνος παράδοσης του οχήματος σε λειτουργία, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Καρπενησίου και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ-055), ενώ τα τεύχη του διαγωνισμού διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου από τις 25/5/2022 https://www.karpenissi.gr.