Με ανοικτό διαγωνισμό τα έργα εσωτερικής οδοποιίας στο Καρπενήσι

0
1499

Ανοικτό διαγωνισμό προκηρύσσει ο Δήμος Καρπενησίου για έργα εσωτερικής οδοποιίας του Δήμου Καρπενησίου εκτιμώμενης αξίας 105.000 ευρώ με ΦΠΑ. Συνοπτικά, οι παρεμβάσεις που θα γίνουν είναι οι εξής: α)Κατασκευή της οδού μεταξύ των Ο.Τ. 28 και Κ.Χ.Π. 60 στον Άνω Ξηριά β)Δημιουργία δυο λωρίδων ασφαλτόστρωσης στο χώρο του πάρκινγκ του νέου Δημαρχείου Καρπενησίου στον Άνω Ξηριά γ)Διάνοιξη της οδού Γορδίου στο τμήμα μεταξύ των Ο.Τ. 7 και Ο.Τ. 9. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1500,00 ευρώ. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, ενώ απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Προϋποθέσεις συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (Α1 τάξη και άνω) και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (Α1 τάξη και άνω) και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους.
Έως 16-9-2019 οι προσφορές
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16-9-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η ορίζεται η 20-9-19, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών 3 εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών.