Λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε την Ευρυτανία την περασμένη εβδομάδα και συγκεκριμένα στις 1 έως 3 Δεκεμβρίου, ο Δήμαρχος Αγράφων για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών, αποφάσισε την απευθείας ανάθεση των έργων: ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΡΕΜΑ ΒΑΣΙΛΕΣΙΟΥ Τ.Κ. ΠΡΑΣΙΑΣ’, ‘ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΣΙΟΥ Τ.Κ. ΠΡΑΣΙΑΣ’, ‘ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΡΕΜΑ ΒΑΣΙΛΕΣΙΟΥ Τ.Κ. ΠΡΑΣΙΑΣ’ και “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΕΦΥΡΑ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΙ Τ.Κ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ “.

Η απόφαση του Δημάρχου στηρίχτηκε στις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.2 του Ν.3852/2010, που ορίζει: «Όταν δημιουργείται άμεσος ή προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημιά των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής».

Στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων όταν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισμού γίνεται στην πρώτη, μετά την ανάθεση, συνεδρίαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου».

Με βάση τα παραπάνω, αλλά κυρίως το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα προβλήματα που προέκυψαν από την πρόσφατη κακοκαιρία χρήζουν άμεσης αποκατάστασης, για την ύδρευση και την εξυπηρέτηση των δημοτών, ο Δήμαρχος αποφάσισε την απευθείας ανάθεση για την ε κ τ έ λ ε σ η του έργου με τίτλο ” ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΡΕΜΑ ΒΑΣΙΛΕΣΙΟΥ Τ.Κ. ΠΡΑΣΙΑΣ “, ” ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΡΕΜΑ ΒΑΣΙΛΕΣΙΟΥ Τ.Κ. ΠΡΑΣΙΑΣ ” και “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΕΦΥΡΑ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΙ Τ.Κ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ” στην εταιρεία Αφοί Γ. Τσιτσάνη Ο.Ε. με έδρα το Ραπτόπουλο Ευρυτανίας, έναντι αμοιβής 4.087,15 € συν ΦΠΑ (24%) 980,92€ (συνολική δαπάνη 5.068,07 €), 3.064,52 € συν ΦΠΑ (24%) 735,48€ (συνολική δαπάνη 3.800,00 €) και 6.000,00 € συν ΦΠΑ (24%) 1.440,00€ (συνολική δαπάνη 7.440,00 €) αντίστοιχα.

Επίσης, αποφάσισε την απευθείας ανάθεση για την ε κ τ έ λ ε σ η του έργου με τίτλο “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΣΙΟΥ Τ.Κ. ΠΡΑΣΙΑΣ ” στον Λαθύρη Ιωάννη , με έδρα το Καρπενήσι Ευρυτανίας, έναντι αμοιβής 4.000,00 € συν ΦΠΑ (24%) 960,00€ (συνολική δαπάνη 4.960,00 €).

Τα παραπάνω έργα θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις αντίστοιχες μελέτες της Τεχνικής Υπηρεσίας και πρέπει να αποπερατωθούν μέσα σε δέκα (10) ημέρες.