Την έγκρισή του έδωσε ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Αλέξης Καρδαμπίκης για την απευθείας ανάθεση έκτακτης μίσθωσης μηχανήματος για τον καθαρισμό δρόμων Δ.Ε. Ασπροποτάμου, λόγω της κακοκαιρίας από την 11η έως την 14η Δεκεμβρίου του έτους 2020. Ο κ. Καρδαμπίκης προχώρησε στην απόφαση αυτή, κρίνοντας ως κατεπείγον την αποκατάσταση των ζημιών, με τη μίσθωση των απαιτούμενων μηχανημάτων έργου με το χειριστή τους, λόγω των καταπτώσεων βραχωδών και σαθρών υλικών στους δρόμους της Δ.Ε. Ασπροποτάμου, με αποτέλεσμα να καθίσταται  αδύνατη η πρόσβαση στους οικισμούς της. Στην απόφαση αυτή συνέβαλε και το γεγονός ότι ο μηχανολογικός εξοπλισμός και το υπάρχον εξειδικευμένο προσωπικό του Δήμου δεν επαρκούν για τον άμεσο καθαρισμό των δρόμων της Δ.Ε. Ασπροποτάμου. Η απευθείας ανάθεση για τηΔ.Ε. Ασπροποτάμου, έγινε στον Τσιάμη Γεώργιο, ιδιοκτήτη του ΙΧ μηχανήματος έργου συνολικού ποσού2.455,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.