Με απευθείας ανάθεση η αποκατάσταση βλαβών στο αντλιοστάσιο της Ανατ. Φραγκίστας

2751
DIGITAL CAMERA

Την έγκριση με την 29-5-2019 απόφαση του Δημάρχου Αγράφων κ. Θεόδωρου Μπαμπαλή έλαβε το έργο με θέμα: «Αποκατάσταση βλαβών αντλιοστασίου Τ.Κ Ανατολικής Φραγκίστας» με σχετική μελέτη του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας και Πολιτικής Προστασίας συνολικής προσφοράς 4.836 ευρώ. Ανάδοχος του έργου μέσω των απαιτούμενων δικαιολογητικών ορίστηκε η εταιρεία του Τόλη Δημήτριου έναντι του ποσού των 3.900 ευρώ επί πλέον ΦΠΑ 24%.Η δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους. Ο χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση της προς ανάθεση υπηρεσίας.