Σύμφωνα με την 20-11-2019 απόφαση του Δημάρχου Αγράφων κ. Αλέξη Καρδαμπίκη εγκρίθηκαν οι  τεχνικές προδιαγραφές και η ανάθεση για την εκτέλεση της «Προμήθεια (ηλεκτρονικού εξοπλισμού) για την ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση ίντερνετ της Τ.Κ. Ραπτοπούλου του Δήμου Αγράφων», όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών δίδεται στην εταιρεία “Hellas Digital & Creative Minds Μ. ΕΠΕ”, έναντι του ποσού 610,00 € ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με υπεύθυνη προσφοράς την κυρία Σάσσαλου Αλεξία. Η απόφαση αυτή προήλθε ύστερα, από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αγράφων αυθημερόν. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, ορίζεται το διάστημα των 20 ημερών. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προμήθεια των νόμιμων δικαιολογητικών.