Στη βελτίωση υποδομών της Τοπικής Κοινότητας Βούλπης προβαίνει ο Δήμος Αγράφων, με σκοπό την καλύτερη διαμόρφωση της Κοινότητας. Ως ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου ορίζεται ο κ. Ζελενίτσας Θεόδωρος του Αναστασίου με προσφερόμενη τιμή 27.016,13 ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ 24%).

Η απόφαση για την εκτέλεση του έργου λήφθηκε ύστερα από τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της ΟικονομικήςΥπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού. Η ανάθεση αφορά εργασίες που θα εκτελεσθούν στην Τ.Κ. Βούλπης Δ.Ε. Απεραντίων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στη μελέτη της οικείας τεχνικής υπηρεσίας και ειδικότερα στην Τεχνική Περιγραφή. Η παρούσα ανάθεση ισχύει για διακόσιες πενήντα ημέρες (250) και η συνολική αξία της είναι 33.500,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).