Οι δηλώσεις αφορούν τις Δ.Ε. Φραγκίστας, Βίνιανης, Αγράφων, Απεραντίων και Ασπροποτάμου

Εγκρίθηκαν οι αναθέσεις με θέμα «Δήλωση στο Κτηματολόγιο των Ακινήτων του Δήμου Αγράφων  για την Δ.Ε. Φραγκίστας και την Δ.Ε Βίνιανης»  και «την Δήλωση στο Κτηματολόγιο των Ακινήτων του Δήμου Αγράφων για την Δ.Ε. Αγράφων, Δ.Ε. Απεραντίων και την Δ.Ε. Ασπροποτάμου» συνολικού προϋπολογισμού 24.304 ευρώ. Αναλυτικότερα, η ανάθεση για τη δήλωση στο Κτηματολόγιο των περιοχών Δ.Ε. Φραγκίστας και Δ.Ε Βίνιανης θα γίνει στον Κούτσικο Πέτρο, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε., συνολικού προϋπολογισμού 12.152,00 € μαζί με το ΦΠΑ 24%, ενώ των περιοχών Δ.Ε. Αγράφων, Δ.Ε. Απεραντίων και Δ.Ε. Ασπροποτάμου η ανάθεση θα γίνει στον  Χαλκιά Ευάγγελο, Τοπογράφο Μηχανικό, συνολικού προϋπολογισμού 12.152,00€ μαζί με το ΦΠΑ 24%. Το ποσό αυτό αφορά τις δηλώσεις κτηματογράφησης γεωτεμαχίων και οδών, τα τοπογραφικά περιγράμματα, την αναγνώριση οδών και τις μετακινήσεις στα γραφεία της αναδόχου κ/ξιας του Κτηματολογίου. Η διάρκεια της ανάθεσης ορίζεται μέχρι περαίωσης της εργασίας από σήμερα. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας, εκτός του Φ.Π.Α.  που βαρύνει το Δήμο. Η πληρωμή της υπηρεσίας θα γίνει μετά την έκδοση των σχετικών παραστατικών, τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής και την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής.