Την έγκρισή του έδωσε ο Δήμαρχος Αγράφων Αλέξης Καρδαμπίκης για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Μίσθωση μηχανήματος για την επισκευή και συντήρηση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Παλαιοχωρίου Δ.Ε. Φραγκίστας». Την εκτέλεση της υπηρεσίας αναλαμβάνει ο Ζαραβέλης Ιωάννης «Κατασκευή Οικιστικών Κτιρίων», με έδρα το Παλαιοχώρι, έναντι του ποσού των 7.440,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η διάρκεια της ανάθεσης ορίζεται από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση των αναφερόμενων ωρών εργασίας. Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών θα γίνει μετά την έκδοση των σχετικών παραστατικών, τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής και την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής.