Με απόφαση του Δημάρχου Αγράφων κ. Αλέξη Καρδαμπίκη έλαβαν έγκριση οι τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας για την εκτέλεση της μελέτης τίτλου «Εσωτερική τροποποίηση και διαρρύθμιση με δημιουργία ψευδοροφής για το νηπιαγωγείο Δάφνης του Δήμου Αγράφων», ώστε το σχολείο να είναι έτοιμο και ασφαλές για τους μικρούς μαθητές. Η εν λόγω υπηρεσία έγινε με απευθείας ανάθεση στον Κωνσταντίνο Μάκκα (οικοδομικές εργασίες) έναντι του ποσού των 1.946,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με υπεύθυνο προσφοράς τον ίδιο. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους. Ως χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας ορίζεται το διάστημα των τριάντα (30) ημερών. Η πληρωμή του ανωτέρω συμβατικού ποσού θα διενεργηθεί με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προμήθεια των απαραίτητων νόμιμων δικαιολογητικών.