Την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Παροχή ψηφιακής υποστήριξης» αποφάσισε ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Αλέξης Καρδαμπίκης, στην εταιρία Σ. Καραγιλάνης μον. Ε.Π.Ε. που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής. Κύρια εργασία είναι η  απόκτηση κωδικών πρόσβασης του Δήμου στην πρότυπη δικτυακή συνδρομητική βάση (site) της εταιρείας.

Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι 1.860ευρώ. Η ανάθεση θα είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών και θα αρχίζει από την ημερομηνία ανάθεσης, διάστημα κατά το οποίο ο συνδρομητής έχει δικαίωμα υποβολής έως 30 γραπτών ερωτημάτων, συμμετοχή σε απεριόριστες online ενημερώσεις και χρήση ενός κωδικού για συμμετοχή σε 10 online σεμινάρια (ένας κωδικός ανά άτομο).Η παραλαβή της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με την απόφαση οικονομικής επιτροπής με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης, παραλαβής και καλής εκτέλεσης υπηρεσιών για το έτος 2021».