Ύστερα από τεκμηριωμένο αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών αλλά και με την 27-9-2019 απόφαση του Δημάρχου Καρπενησίου κ. Νίκου Σουλιώτη εγκρίθηκε η προμήθεια με τη  διαδικασία της απευθείας ανάθεσης χημικού πρόσθετου καυσαερίων πετρελαίου «ad blue» και απιονισμένου νερού για τις ανάγκες του Δήμου. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 1.277,20€.Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθείαπόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ως έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος.  

Έως 3 Οκτωβρίου η κατάθεση προσφορών  

Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να καταθέσουν την οικονομική-τεχνική τους  προσφορά, στην οποία θα αναφέρεται η αξία των προμηθευόμενων ειδών και το ΦΠΑ που αναλογεί στην προμήθεια, έως τις 03 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στο Οικονομικό Τμήμα, αφού προηγουμένως πρωτοκολληθεί από την Γραμματεία του Δήμου. Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται-κατατίθενται στην διεύθυνση: Δήμος Καρπενησίου, Ύδρας 6, 361 00 Καρπενήσι.  Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον Δήμο. Δεν δίδεται κανενός είδους προκαταβολή. Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον ανάδοχο για χρονικό διάστημα 30 ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας κατάθεσης της προσφοράς. Η συνολική αξία της προμήθειας, θα εξοφληθεί στον ανάδοχο κατά 100% μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας, και εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου και εφόσον προσκομιστούν τα νόμιμα δικαιολογητικά.