Με απόφαση του Δημάρχου Αγράφων κ. Αλέξη Καρδαμπίκη, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας για την προσφορά και ανατίθεται η εκτέλεση της με τίτλο «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για τη συντήρηση δημοτικών δρόμων ΔΕ Απεραντίων του Δήμου Αγράφων», έναντι του ποσού των 19.939,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, στην εταιρεία “Φλωράκης Λάμπρος & ΣΙΑ Ο.Ε.” με έδρα το Καρπενήσι.

Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους. Ως χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται το διάστημα των δύο (2) μηνών. Η πληρωμή του ποσού θα διενεργηθεί με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προμήθεια των απαραίτητων νόμιμων δικαιολογητικών.