Με απευθείας ανάθεση θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια γραφικής ύλης στο Δήμο Αγράφων και λοιπών υλικών γραφείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου στην επιχείρηση JMC ΑΕ, Ανώνυμη Εταιρία Ανάπτυξης και Προγραμματισμού Συστημάτων, με συνολική τιμή 1225,85 ευρώ με ΦΠΑ 24%. Η διάρκεια της ανάθεσης ορίζεται για δέκα ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι 1.225,85 € με ΦΠΑ. Ο τόπος παράδοσης για τον τροφοδότη ορίζεται το δημοτικό κατάστημα στην Τ.Κ. Κερασοχωρίου. Ο προμηθευτής εγγυάται ότι τα προϊόντα θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Το υπό προμήθεια είδος θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας. Σε περίπτωση  βλάβης, ελαττωματικής  λειτουργίας  ισχύουν  τα  προβλεπόμενα  από το Νόμο. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας,  εκτός του Φ.Π.Α.  που βαρύνει  το Δήμο. Η πληρωμή της αξίας των προμηθευόμενων ειδών θα γίνει μετά την έκδοση των σχετικών παραστατικών, τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής και την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής.