Την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Προμήθεια ειδών αρτοποιείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου» αποφάσισε ο Δήμαρχος Καρπενησίου Νίκος Σουλιώτης. Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί στην επιχείρηση με την επωνυμία, Τσιούνης Νικ. Αριστείδης, έναντι ποσού 994,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η συνολική αξία της προμήθειας θα εξοφληθεί στον ανάδοχο κατά 100% με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου και εφόσον προσκομιστούν τα νόμιμα δικαιολογητικά, μετά την υποβολή τιμολογίου από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.