Συνολικός προϋπολογισμός 13.180 ευρώ

Την έγκρισή του έδωσε ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Αλέξης Καρδαμπίκης για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου Αγράφων». Ως ανάδοχος ορίστηκε ο Μάκκας Λάμπρος με το Πρατήριο Υγρών Καυσίμων, έναντι του ποσού των 13.180,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από την σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον Προϋπολογισμό εξόδων του 2021. Η διάρκεια της ανάθεσης ορίζεται για είκοσι(20) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Η πληρωμή της αξίας των προμηθευόμενων ειδών θα γίνει μετάτην έκδοση των σχετικών παραστατικών, τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής και την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής.