Την έγκρισή του έδωσε ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Αλέξης Καρδαμπίκης για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών για την ολοκλήρωση οικίσκου λοιμώδους απομόνωσης  (Covid-19) Κέντρου Υγείας Φραγκίστας, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές των προμηθευόμενων ειδών. Η δημιουργία οικίσκου για την εξέταση ατόμων που βρίσκονται θετικοί στον ιό κρίθηκε απαραίτητη, ώστε οι δημότες του Δήμου Αγράφων ναμην μεταφέρονται στο Νοσοκομείο Καρπενησίου, αν δεν είναι ανάγκη, ώστε να επιτύχουν την αποσυμφόρησή του. Η ανάθεση για την εκτέλεση της «προμήθειας υλικών για την ολοκλήρωση οικίσκου λοιμώδους απομόνωσης (Covid-19) Κέντρου Υγείας  Φραγκίστας», έγινε στην εταιρία «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» Κτίριο Εξοπλισμός – Ξυλουργικές Εργασίες, με  έδρα το Καρπενήσι, έναντι του ποσού των 471,20€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η διάρκεια της ανάθεσης ορίζεται για είκοσι ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Η πληρωμή της αξίας των προμηθευόμενων ειδών θα γίνει μετά την έκδοση των σχετικών παραστατικών, τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής και την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής.