Με απευθείας ανάθεση η προμήθεια χρωμάτων

2279

Με απευθείας ανάθεση πραγματοποιήθηκε η προμήθεια χρωμάτων για τεχνικούς λόγους σύμφωνα με την 27-12-2018 απόφαση του Δημάρχου Αγράφων κ. Μπαμπαλή Θεόδωρου. Συγκεκριμένα ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του εν λόγω Δήμου, εγκρίθηκε η προσφορά του κ. Μπουμπουρή Χρήστου με ποσό 2799,18 ευρώ με το ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με αρμόδια υπηρεσία, η οποία εισηγήθηκε και την απευθείας ανάθεση της προμήθειας. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από τους ιδίους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό των εξόδων του τρέχοντος έτους. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ορίζεται το διάστημα 40 ημερών. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή των τιμολογίων από τον προμηθευτεί και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.