Με απευθείας ανάθεση η φύλαξη της Μαθητικής Εστίας Καρπενησίου

3270

Για το χρονικό διάστημα από 23-01-2018 έως και την 22-01-2019, ο Δήμαρχος  Καρπενησίου, αποφάσισε να αναθέσει την εκτέλεση της υπηρεσίας φύλαξης της Μαθητικής Εστίας Καρπενησίου στην ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφάλειας Κωνσταντίνου Λ. Τσιάκα, με έδρα το Καρπενήσι, στην τιμή των 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Συγκεκριμένα, για 10 μήνες από 2.000€, δηλαδή 20.000€ με Φ.Π.Α.24% 4.800€, με γενικό σύνολο 24.800€.

Πρόκειται για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης για την Μ.Ε Καρπενησίου από Δευτέρα έως Παρασκευή: νυχτερινή φύλαξη (22.00 -07.00 )την επόμενη ημέρα. Σάββατο και Κυριακή: πρωινή, απογευματινή και νυχτερινή φύλαξη. Χρονική διάρκεια της υπηρεσίας από την 23-01-2018 έως και την 22-01-2019 με διακοπή τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, εκτός αν υπάρξει ανάγκη φύλαξης (φιλοξενίες, κ.λ.π).

Η απόφαση ελήφθη με βάση τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018 και συγκεκριμένα την εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α., το γεγονός ότι κρίνεται απαραίτητη η παροχή υπηρεσιών φύλαξης της Μαθητικής Εστίας Καρπενησίου, για το χρονικό διάστημα από 23-01-2018 έως και την 22-01-2019, την από 16-01-2018 απόφαση Δημάρχου έγκρισης της μελέτης και διενέργειας της υπηρεσίας, την από 17-01-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σχετική υπηρεσία, την από 19-01-2018 προσφορά του οικονομικού φορέα.

Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.