Την απευθείας ανάθεση τεσσάρων (4) υπηρεσιών αποφάσισε ο Δήμαρχος
Αγράφων Αλέξης Καρδαμπίκης.
Αναλυτικότερα αποφασίστηκε η ανάθεση για την υπηρεσία «Καθαρισμός δρόμων
για λόγους πυροπροστασίας στην Τ.Κ. Βραγγιανών» να δοθεί στον ανάδοχο
Ζαχαράκη Απόστολο του Γεωργίου «Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών»
συνολικού ποσού 9.895,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η υπηρεσία
«Καθαρισμός δεξαμενών και φρεατίων Δ.Ε. Βίνιανης» θα εκτελεστεί από τον
ανάδοχο Αθανάσιο Κουτσιούμπα «Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών»
συνολικού ποσού 3.255,00€ συμπεριλαμβανομένουΦΠΑ, ενώ η υπηρεσία
«Καθαρισμός δεξαμενών και φρεατίων Δ.Ε. Φραγκίστας» θα εκτελεστεί από τον
Κουρλό Χρήστο «Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών» συνολικού ποσού
3.850,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Την ανάθεση για την υπηρεσία
«Καταμέτρηση παροχών ύδρευσης και συναφών εργασιών Δήμου Αγράφων» θα
υλοποιήσει ο ανάδοχος Διώτης Θωμάς «Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων,
αποχετευτικών αγωγών, θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού» συνολικού ποσού
19.964,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Οι ανάδοχοι υπόκεινται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους,
τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της
υπηρεσίας, εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο. Η πληρωμή των συμβατικών
ποσών θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την
υποβολή τιμολογίου από τους προμηθευτές και την προσκόμιση των νομίμων
δικαιολογητικών.