Την έγκρισή του έδωσε ο Δήμαρχος Καρπενησίου Νίκος Σουλιώτης για την «Προμήθεια διχτυών και εξοπλισμού διαγράμμισης για την κάλυψη αναγκών των αθλητικών εγκαταστάσεων και γηπέδων 5×5 Δήμου Καρπενησίου» έναντι συνολικού ποσού 3722,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η προμήθεια αφορά σε δίχτυα ποδοσφαίρου κλασικά, σε δίχτυα πλεχτά, σε σημαιάκια με κόρνερ και σε μηχάνημα διαγράμμισης γηπέδου υγρού πλαστικού χρώματος. Με την προμήθεια αυτή θα γίνει ανανέωση των γηπέδων, ώστε οι ομάδες να πραγματοποιούν ποδοσφαιρικά παιχνίδια υψηλών προδιαγραφών. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίου από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με την τεχνική έκθεση εκτέλεση της προς ανάθεση υπηρεσίας.