Με διαγωνισμό η βελτίωση της παιδικής χαράς στα Λεπιανά

2886

Στη βελτίωση της παιδικής χαράς Λεπιανών προχωρά ο Δήμος Αγράφων με την 9-4-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγράφων. Συγκεκριμένα έγκριση έλαβαν οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΛΕΠΙΑΝΩΝ ΔΕ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» και προχωρά η Επιτροπή στον καθορισμό των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου προϋπολογισμού 18.500,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.πουθα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου του οικονομικού έτους 2019. Το έργο περιλαμβάνει την επίστρωση δαπέδου ασφαλείας της υπάρχουσας παιδικής χαράς στην Τ.Κ. Λεπιανών. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας διαστάσεων 1000Χ1000mm και πάχους 40mm και την κατασκευή υπόβασης σκυροδέματος.Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

Δικαίωμα συμμετοχής και κριτήρια

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ή αντίστοιχου προϋπολογισμού για εγγεγραμμένους στα Μητρώα των Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες.Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Η Οικονομική Επιτροπή, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες. Ο Δήμος Αγράφων μετά τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης θα προβεί σε εκ νέου ανακοίνωση σχετικά με τις λεπτομέρειες του διαγωνισμού.