Με διαγωνισμό η προμήθεια δομικών υλικών του Δήμου Καρπενησίου με δαπάνη 66.834 ευρώ

2212

14 Φεβρουαρίου η ημερομηνία διεξαγωγής

Στην προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προχωρά ο Δήμος Καρπενησίου με στόχο την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια δομικών υλικών στον εν λόγω Δήμο για ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης για τρεις (3) επιπλέον μήνες μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπενησίου και την σύμφωνη γνώμη του Ανάδοχου, προϋπολογισμού δαπάνης 66.834,76 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Κριτήριο κατακύρωσης η συμφερότερη προσφορά Ο διαγωνισμός θα γίνει με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, και ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ, ανά ομάδα του προϋπολογισμού της μελέτης. για το σύνολο των προμηθευόμενων υλικών κάθε ομάδας.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Καρπενησίου, στις 14/02/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ,. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Εάν ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία, τότε ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί, χωρίς καινούργια δημοσίευση, την επόμενη εργάσιμη ημέρα στον ίδιο τόπο και ώρα.
Αντίγραφα διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο προμηθειών του Δήμου. Τηλ : 22373 50029, Δ/νση: Ύδρας 6, Καρπενήσι, Τ.Κ: 361 00, www.karpenissi.gr.