Με διαγωνισμό θα γίνει η μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση καιρικών φαινομένων στο Καρπενήσι.

0
8056

58.000 ευρώ ο προϋπολογισμός.

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές προκηρύσσει ο Δήμος Καρπενησίου για την «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση καιρικών συνθηκών 2018-2019». Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, όπως προδιαγράφεται στα οικεία τεύχη της εγκεκριμένης από τις αρμόδιες αρχές μελέτης με αριθμό: 93/2018, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α. 58.379,20 €.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας  διαγωνισμού του Δήμου Καρπενησίου την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10:00 πμ (λήξη παραλαβής προσφορών), στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καρπενησίου, Ύδρας 6.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω διακήρυξης. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα τεύχη της μελέτης παρέχονται καθημερινά έως την 30η Οκτωβρίου 2018 από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου. (τηλ 2237350075).