Το ύψος των μηνιαίων εισφορών για τους παιδικούς σταθμούς, συζητά ο Δήμος Καρπενησίου σε συνεργασία με την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και λαμβάνοντας υπόψιν τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, καθώς και την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2020». Συγκεκριμένα, η επιβολή μηνιαίας εισφοράς στις οικογένειες των φιλοξενούμενων παιδιών στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου καθώς και των παιδιών που φιλοξενούνται σε άλλο Βρεφονηπιακό σταθμό για το έτος 2020, θα διαμορφωθεί με εισοδηματικά κριτήρια:

Για εισόδημα από  0  €  έως  10.000  € συμμετοχή 10 €  

Για εισόδημα από 10.001 €  έως 20.000  € συμμετοχή 20 €

Για εισόδημα από 20.001 €   έως 30.000  €  συμμετοχή 30 € 

Για εισόδημα από 30.001 €   και άνω συμμετοχή 45 €

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις απαραίτητη κρίνεται η προσκόμιση δημοτικής ενημερότητας των γονέων κατά την εγγραφή.

Ειδικές εκπτώσεις

Η συμμετοχή για το 2ο ή 3ο παιδί είναι το 50% του αναλογούντος ποσού. Πολύτεκνοι και οικογένειες με γονέα ή παιδί με αναπηρία 67% και άνω απαλλάσσονται έως του ποσού των 30.000,00. Για μεγαλύτερο εισόδημα η συμμετοχή είναι 20 €. Μονογονεϊκές οικογένειες καταβάλλουν το 50% της κατηγορίας τους.

Η οικονομική εισφορά θα καταβάλλεται άσχετα εάν τα βρέφη-νήπια σιτίζονται. Η καταβολή της οικονομικής εισφοράς της προαναφερόμενης κλίμακας ισχύει και για τα βρέφη-νήπια που φιλοξενούνται σε άλλο Βρεφονηπιακό σταθμό ύστερα από προγραμματική συνεργασία αυτού με τον Δήμο Καρπενησίου. Η καταβολή της οικονομικής εισφοράς της προαναφερόμενης κλίμακας ισχύει και για τα βρέφη-νήπια των γονέων που προέρχονται από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τα βρέφη νήπια λοιπών αλλοδαπών γονέων οι οποίοι δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης θα καταβάλλεται ανεξαρτήτως εισοδήματος το ποσό των 20 € μηνιαίως. Δεν καταβάλλονται τροφεία το μήνα Αύγουστο που διακόπτεται η λειτουργία των παιδικών σταθμών, καθώς και οποιονδήποτε μήνα που το παιδί δεν θα φιλοξενηθεί πέρα των 5 ημερών.