Δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου και ώρα 13:00 η 8η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγράφων. Εννιά (9) είναι τα θέματα για τα οποία θα συζητήσουν οι σύμβουλοι και θα λάβουν τις ανάλογες αποφάσεις. Τα θέματα αυτά αφορούν τη λήψη απόφασης περί αποδοχής απόφασης ένταξης της πράξης «Προστασία και ανάδειξη υδρόμυλου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στην Τ.Κ. Χρύσως Δήμου Αγράφων», προϋπολογισμού δαπάνης 80.000,00€ στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER της Αναπτυξιακής Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α, του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», περί αποδοχής των όρων της ένταξης έγκρισης του σχεδίου σύμβασης μεταξύ Δήμου Αγράφων και Αναπτυξιακής Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α., τη μεταφορά έργου από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», την σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των φύλων Δήμου Αγράφων, καθώς και την κήρυξη του Δήμου Αγράφων σε κατάσταση έκτακτης Κλιματικής και Περιβαλλοντικής ανάγκης. Ακόμη θα ληφθούν αποφάσεις για την έγκριση του πίνακα ιδιοκτησιών του Δήμου και τροποποίηση της δήλωσηςστοιχείων ακινήτων (Ε9) για την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο, για την έγκριση της 4ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων έτους 2020 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, τον καθορισμό ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, την κατανομή Πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους έτους 2020 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων και την αποδοχή παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ..Δ με την επωνυμία ”Ενιαία σχολική επιτροπή σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Αγράφων“ και την αντικατάσταση αυτού.