Την Τρίτη 8 Μαρτίου 2022 πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης) η 4η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγράφων.

Τρία (3) ήταν τα θέματα τα οποία απασχόλησαν τα μέλη της Επιτροπής. Αυτά αφορούσαν την ενσωμάτωση της γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Αγράφων, τη σύνταξη και κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων 2022 και την «Έγκριση Υποβολής Πρότασης του Δήμου Αγράφων για ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021 του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) για την εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.».