Αναλυτικά οι χρεώσεις για όλα τα τέλη – Ποιοι εξαιρούνται
Σύμφωνα με την από 16-12-2019 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγράφων
καθορίστηκε η επιβολή των τελών για το έτος 2020 που αφορούν τα κοιμητήρια, την
τουριστική προβολή, σούπερ μάρκετ, καταστήματα, καθαριότητας και φωτισμού,
ακίνητης περιουσίας και τέλη κοινοχρήστων χώρων. Χωρίς διαφοροποιήσεις
καθορίστηκαν τα περισσότερα από τα τέλη, διατηρώντας τις τιμές ίδιες με αυτές των
τελών έτους 2019. Συγκεκριμένα τα τέλη που δεν σημειώνουν μεταβολή σε σχέση με
του έτους 2019 είναι της ακίνητης περιουσίας, καθαριότητας – φωτισμού και τα τέλη
επί των ακαθαρίστων εσόδων. Μικρή μεταβολή όμως, παρατηρείται στα τέλη
κοινοχρήστων χώρων και στα τέλη κοιμητηρίων. Σημαντικό είναι το γεγονός, ότι φέτος
εξαιρούνται από την επιβολή τελών οι παρεπιδημούντες. Οι χρεώσεις για τα τέλη έτους
2020 έχουν ως εξής:
Τέλη Ακίνητης Περιουσίας
Σχετικά με τα τέλη καθαριότητας αυτά επιβάλλονται στα κάθε είδους κτίσματα που
βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών
υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή εκτός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των 2.000
κατοίκων. Ο συντελεστής του τέλους ΤΑΠ καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου από 0,25‰ μέχρι 0,35‰ και είναι ενιαίος για όλη τη διοικητική
περιφέρεια του δήμου. Για το έτος 2020 ο ενιαίος συντελεστής τέλους ακίνητης
περιουσίας ΤΑΠ για όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Αγράφων ανέρχεται στο
0,25‰, δηλαδή θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα με το έτος 2019.
Τέλη Καθαριότητας – Φωτισμού
Σταθερά παραμένουν και τα τέλη φωτισμού – καθαριότητας με το Δήμο να δηλώνει
ότι μπορεί να ανταποκριθεί στην ανταποδοτικότητα της υπηρεσίας καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού. Έτσι τα τέλη αυτά διαμορφώνονται ως εξής: Οικιακή χρήση 1,30
€/τμ, Κοινωφελής, μη κερδοσκοπική & φιλανθρωπική χρήση 1,50 €/τμ και
Επαγγελματική χρήση 1,65 €/τμ. Επίσης, ο συντελεστής φόρου των
ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2020 παραμένει ως έχει και συγκεκριμένα για
τους στεγασμένους χώρους σε 0,07 € ανά τμ ετησίως.
Τέλη Επί ακαθαρίστων εσόδων
Τα συγκεκριμένα τέλη επιβάλλονται υπέρ των Δήμων, στην περιφέρεια των οποίων
ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων τέλος
σε ποσοστό μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) στα ακαθάριστα έσοδα των : α) κάθε
είδους, μορφής και ονομασίας καταστημάτων, στα οποία πωλούνται για κατανάλωση
εντός των χώρων δραστηριοποίησης του καταστήματος ή σε πακέτο, φαγητά, ποτά,
καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα, εφόσον διαθέτουν
πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα, β) ζυθοπωλείων και μπαρ, ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομασίας και κατηγορίας και γ) καντινών. Στο ανωτέρω τέλος υπάγονται και τα
κέντρα διασκέδασης και τα καταστήματα των πιο πάνω περιπτώσεων που λειτουργούν
μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας, τα
καταστήματα των πιο πάνω περιπτώσεων που λειτουργούν μέσα σε εμπορικά κέντρα,
καθώς και στα οργανωμένα τμήματα των SUPERMARKETS και των
πολυκαταστημάτων, στα οποία πωλούνται έτοιμα φαγητά. Η επιτροπή του Δήμου
Αγράφων αποφάσισε να ορισθεί ενιαίος συντελεστής τέλος σε ποσοστό 0,5% στα
παραπάνω καταστήματα. Με ποσοστό 5% θα επιβαρυνθούν τα νυχτερινά κέντρα,
αίθουσες χορού και άλλα καταστήματα με ποτά και θέαμα, καφωδεία, κέντρα
διασκέδασης (νάιτ κλαμπ, κοσμικές ταβέρνες, μπουάτ κλπ.) και χορευτικά κέντρα με
μουσική. Ενώ δεν θα επιβληθεί τέλος 0,5% στα καταστήματα τουριστικών ειδών, ειδών
λαϊκής τέχνης και ενθυμίων και δώρων. Στα εν λόγω τέλη δεν παρατηρείται καμία
αύξηση σε σχέση με αυτά του έτους 2019.
Τέλη Κοινοχρήστων χώρων
Όσον αφορά τα εν λόγω τέλη επιτρέπεται, η υπέρ δήμου ή κοινότητος, επιβολή τέλους
εις βάρος των χρησιμοποιούντων διαρκώς ή προσκαίρως πεζοδρόμια, οδούς, πλατείας
και εν γένει κοινοχρήστους χώρους και το υπέδαφος αυτών. Ως κοινόχρηστος χώρος
νοείται και το δάπεδον χώρων μεταξύ της θέσεως των προσόψεων των ισογείων των
οικοδομών και των εγκεκριμένων οικοδομικών γραμμών (στοαί και το υπέδαφος
αυτών ως και αποτμήσεις γωνιών οικοδομικών τετραγώνων), που αποτελούν
προεκτάσεις πεζοδρομίων, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι για κοινή χρήση. Με βάση τις
ανάγκες της υπηρεσίας του Δήμου Αγράφων οι τιμές των κοινοχρήστων χώρων που
προτείνονται για το έτος 2020 καθορίζονται ως εξής:
Για τραπεζοκαθίσματα: Πεζόδρομοι – πλατείες 3,00 €/τ.μ./ έτος και για Λοιπά
πεζοδρόμια 3,00 €/τ.μ./ έτος.
Για υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο: άδεια καντίνας 100,00€/έτος και εμπορικών και
εποχικών ειδών άδειες 20,00€/έτος.
Για οικοδομικά υλικά (τοποθέτηση προστατευτικών πανιών, λαμαρίνας, πλέγματος,
σκαλωσιάς, λοιπά οικοδομικά υλικά): Πεζοδρόμιο οδών 3,00 €/τ.μ./ έτος, κάδος
οικοδομικών υλικών 50,00€/κάδο./ έτος και εναπόθεση υλικών κ/χ τεχν. εργασιών Δ.Ε.
1,00€/τ.μ./ έτος.
Τέλη Κοιμητηρίων
Το ύψος του τέλους Νεκροταφείου για το έτος 2020 είναι ανάλογο του κόστους
παροχής της αντίστοιχης υπηρεσίας και προσδιορίζεται αντικειμενικά με κριτήριο το
βαθμό χρήσεως της υπηρεσίας από κάθε κατηγορία υπόχρεων. Ως προς τα Δημοτικά
Τέλη 2020 αποφασίστηκε το δικαίωμα ενταφιασμού σε δημοτικές και τοπικές
κοινότητες των Αγράφων το ποσό των 50,00 €, ενώ για το ετήσιο τέλος διατήρησης
τάφου σε δημοτικές και τοπικές κοινότητες του Αγράφων το ποσό των 10,00 € ανά
τάφο.
Εξαιρούνται από τα τέλη οι παρεπιδημούντες
Απαλλαγή θα έχουν φέτος στα τέλη του οικονομικού έτους 2020 οι παρεπιδημούντες.
Στο εν λόγω τέλος υπόκεινται όλες οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κάθε λειτουργικής
μορφής και κατηγορίας όπως: α) ξενοδοχεία, β) MOTELS, γ) BUNGALOWS, δ) ξενώνες, ε) επιπλωμένα διαμερίσματα, στ) οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται μέχρι
και επτά δωμάτια. Να θυμίσουμε ότι τo υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων προβλεπόμενο
τέλος διαμονής παρεπιδημούντων ορίστηκε σε ποσοστό 2% από 1ης Ιανουαρίου 1993.
Το ποσοστό αυτό μειώθηκε σε 0,5% με ισχύ από 1-1-2009, επί του μισθώματος κλίνης,
για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις πάσης λειτουργικής μορφής. Η επιβολή του
ανωτέρω τέλους στο Δήμο Αγράφων δεν κρίνεται επιβεβλημένη λόγω του ότι η
τουριστική κίνηση και η επιβάρυνση που δέχεται η περιοχή του Δήμου είναι
περιορισμένη, ως εκ τούτω προτείνεται, η μη επιβολή δημοτικού τέλους
παρεπιδημούντων για το οικ. έτος 2020. Η παρούσα απόφαση θα ισχύει από
01/01/2020 και μέχρι τροποποίησης της ή λήψης νέας.