Την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, η 22η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγράφων. Τρία (3) ήταν τα θέματα τα οποία απασχόλησαν τους συμβούλους και για τα οποία κλήθηκαν να λάβουν αποφάσεις. Αυτά αφορούσαν την έγκριση 1ουΑνακεφαλαιωτικούΠίνακα Εργασιών του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Τροβάτου Δ.Ε. Αγράφων», την εισήγηση περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για νομική υποστήριξη αιρετού, καθώς και την έγκριση της 8ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων έτους 2021 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.