Στην ανανέωση των κάδων απορριμμάτων του προβαίνει ο Δήμος Αγράφων συμβάλλοντας στην καθαριότητα και στη βελτίωση της εικόνας του. Ο Δήμαρχος Αγράφων Αλέξης Καρδαμπίκης αποφάσισε την ανάθεση της υπηρεσίας για την Προμήθεια Απορριμματοφόρων Κάδων για τις ανάγκες του Δήμου Αγράφων στην ανάδοχο Ελένη Κορέντζελου του Σωτηρίου – KOPASMART TECHNOLOGIES «Τεχνολογικές καινοτομίες» συνολικού ποσού 9.672,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Πρόκειται για συνολικά σαράντα (40) πλαστικούς κάδους, οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε πολλές Τοπικές Κοινότητες του Δήμου στις οποίες υπάρχει σημαντική έλλειψη.Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της υπηρεσίας, εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίου από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.