Την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκε δια ζώσης η 3η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Καρπενησίου.

Οκτώ (8) ήταν τα θέματα τα οποία απασχόλησαν τα μέλη της Επιτροπής και αυτά αφορούσαν την αποδοχή Χρηματοδότησης Δήμου Καρπενησίου Ν. Ευρυτανίας από το Υπουργείο Εσωτερικών με το ποσό των 100.000,00 € για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες, την αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022, την υποχρεωτική αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων οικονομικού έτους 2022, τη έγκριση 1ου ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση Εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταθμού Οχημάτων Δήμου Καρπενησίου», την έγκριση 1ου ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση βατότητας δρόμων προς οικισμό «Ασπρούδια» Κ. Καρίτσας και προς νεκροταφείο στην Κοινότητα Μεγάλου Χωριού» (προσωρινός ανάδοχος) και την έγκριση πρακτικού επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 189.596,00€ (Παράταση του χρόνου παράδοσης).

Επίσης αποφάσεις έλαβαν για την εξέταση της από 3 Ιανουαρίου 2022 ένστασης του Αστικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΞΙΩΝ ΣΥΝ. Π.Ε.» κατά του από28 Δεκεμβρίου 2021 πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ) στο Παλιό Μικρό Χωριό του Δήμου Καρπενησίου. –έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Δημιουργία παταριού στο Νεκροταφείο».