Με πρόσθετους όρους διασφαλίζει η ΠΕ Ευρυτανίας τα Άγραφα από βάση κινητής τηλεφωνίας

4696

Στην έκδοση πρόσθετων όρων διασφάλισης της ακεραιότητας προστατευόμενης περιοχής NATURA 2000 µε κωδικό GR2430002 “Όρη Αγράφων”, από το έργο «υφιστάμενος σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας µε κωδική ονομασία «1203182 ΜΑΡΑΘΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» στη θέση ‘ΚΟΥΚΟΥΤΟΣ’ Αγράφων, προχωρά η Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Διευθυντής Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της ΠΕ Ευρυτανίας αποφάσισε την επιβολή πρόσθετων όρων στο έργο «υφιστάμενος σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας» για τη διασφάλιση της ακεραιότητας της επηρεαζόμενης περιοχής του δικτύου NATURA 2000 µε κωδικό GR2430002 “Όρη Αγράφων” σύμφωνα µε τα αναφερόμενα στο οικείο τυποποιημένο έντυπο αξιολόγησης. Πρόκειται για υφιστάμενο σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας, στη θέση ‘Κουκοτός’ Αγράφων, ενώ φορέας του έργου είναι η εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ.

Οι Πρόσθετοι όροι

Κατ’ εφαρμογή της παρ.3 του άρθρου 10 του Ν. 4014/2011, όπως ισχύει, και μετά από Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, επιβάλλονται στο έργο/δραστηριότητα, οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι:

  • Την πραγµατοποίηση τακτικού καθαρισµού της έκτασης του Σταθµού για τη µείωση του κινδύνου πυρκαγιάς.
  • Την λήψη του συνόλου των απαραίτητων µέτρων πυρασφάλειας στις εγκαταστάσεις του Σταθµού.
  • Την απαγόρευση της χρήσης των ακάλυπτων χώρων του γηπέδου του Σταθµού για την απόθεση υλικών που θα προκύπτουν από τις εργασίες συντήρησης του εξοπλισµού και καυσίµων.
  • Την εφαρµογή προγράµµατος περιοδικών ελέγχων και συντήρησης των συστηµάτων κλιµατισµού του Σταθµού, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η άριστη και εντός προδιαγραφών λειτουργία του.
  • Την προώθηση τυχόν αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ), τα οποία ενδέχεται να προκύπτουν κατά τη συντήρηση του εξοπλισµού του Σταθµού, στον εξουσιοδοτηµένο φορέα ΕΛΤΕΠΕ.
  • Την προώθηση των εξαντληµένων συσσωρευτών µολύβδου στον εξουσιοδοτηµένο φορέα ΣΥ∆ΕΣΥΣ.
  • Την ένταξη του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού του Σταθµού ο οποίος θα ολοκληρώνει τον κύκλο ζωής του, σε σύστηµα διαχείρισης αποβλήτων σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

Η παρούσα παραµένει σε ισχύ για όσο χρονικό διάστηµα παραµένουν σε ισχύ οι αντίστοιχες υπό έκδοση ΠΠ∆ και εφόσον δεν επέρχεται µεταβολή στα στοιχεία της υποβληθείσας ΕΟΑ. Η παρούσα αφορά µόνο την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση και δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόµενο από τυχόν άλλες άδειες ή εγκρίσεις που απαιτούνται για την λειτουργία του έργου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.