Δια περιφοράς πραγματοποιήθηκε και η 8η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγράφων την Τρίτη 19 Μαΐου 2020 τηρώντας απόλυτα τα μέτρα με σκοπό την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού.  Τέσσερα ήταν τα θέματα τα οποία συζήτησε και έλαβε αποφάσεις η Επιτροπή. Αυτά αφορούσαν την εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση της 2ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων έτους 2020 και τροποποίηση του ΟΠΔ, τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής – Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών για το έτος 2020, τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσιών, για το έτος 2020 και την έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή του υπολόγου κ. Νικόλαο Μαρούλη.