Την Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη η 1η Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγράφων.

Πέντε (5) ήταν τα θέματα για τα οποία τα μέλη της Επιτροπής κλήθηκαν να λάβουν αποφάσεις. Αυτά αφορούσαν την εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγράφων, την εισήγηση για Ετήσιο Προγραμματισμό Προσλήψεων Προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων και Προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. άλλων κλάδων του Δήμου Αγράφων έτους 2022 και την έγκριση Πρακτικού ΙΙ και Κατακύρωση αναδόχων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Μίσθωση τεσσάρων (4) μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό των δημοτικών δρόμων στη Δ.Ε. Αγράφων».

Επίσης συζητήθηκε η ανανέωση της Προγραμματικής Σύμβασης με τον Ο.Α.Ε.Δ. για τη λειτουργία του γραφείου ανταποκριτή στο Δήμο Αγράφων περιόδου 2022 και η έγκριση τροποποίησης και παράτασης της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για το έργο με τίτλο: «Διαμόρφωση – Συντήρηση Κτιρίου και Περιβάλλοντος Χώρου Μουσείου Βίνιανης Δήμου Αγράφων» μεταξύ Δήμου Αγράφων- Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας- Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Βουλής των Ελλήνων.