7 τα θέματα που συζητήθηκαν

Με τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε η 29η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής Αγράφων τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021. Τα μέλη της Επιτροπής
συζήτησαν και έλαβαν αποφάσεις για επτά (7) θέματα ημερήσιας διάταξης. Αυτά
αφορούσαν την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγράφων προς
το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή τελών Ύδρευσης- Αποχέτευσης και
Άρδευσης για το έτος 2022, την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου
Αγράφων προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή τελών καθαριότητας –
φωτισμού και συντελεστή δημοτικού φόρου για το έτος 2022, καθώς και τη
διενέργεια διεθνούς, δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία
μέσω ΕΣΗΔΗΣ – Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών- Κατάρτιση των όρων της
διακήρυξης για την: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση
των παιδικών χαρών του Δήμου Αγράφων», εκτιμώμενης αξίας 216.988,20 ευρώ
με ΦΠΑ 24%. Επίσης αποφάσεις έλαβαν για τον καθορισμό των τελών Δημοτικών
Κοιμητηρίων, διαφήμισης, χρήσης κοινοχρήστων χώρων και του συντελεστή
Τ.Α.Π. για το έτος 2022.