Σήμερα, Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (μέσω της εφαρμογής Zoom), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, η 2η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου.

Συνολικά δώδεκα (12) είναι τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα απασχολήσουν τους συμβούλους. Αυτά αφορούν την έγκριση πρακτικών 15ης και 18ης συνεδρίασης Δ.Σ., την τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022, την υποχρεωτική αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων οικονομικού έτους 2022, την περί Αποδοχής των όρων για τη λήψη επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την εκτέλεση του έργου «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Καρπενησίου» ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και τον καθορισμό Κωδικών Δεκτικών Προπληρωμής για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου.

Επίσης αποφάσεις θα λάβουν για την έκτακτη επιχορήγηση των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου, την παραχώρηση αιθουσών Μαθητικής Εστίας για τις ανάγκες του Δ.ΙΕΚ Καρπενησίου, τη σύσταση επιτροπής για την κατάρτιση του Μητρώου Αρρένων έτους 2022, τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων κινητών και ακινήτων για το έτος 2022, τη συγκρότηση επιτροπών για τον καθορισμό τιμήματος για την εκποίηση ακινήτων του Δήμου, για το έτος 2022 και  για την επίλυση φορολογικών διαφορών για το έτος 2022, ενώ παράλληλα θα λάβουν απόφαση και για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση δημότη.